ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van: Karlijn Tempelman, te Oudeschans, datum: 03-07-2017

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Karlijn Tempelman: Karlijn Tempelman (hieronder valt ook Karlijn Tempelman Academie),
hierna verder te noemen Karlijn Tempelman, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;

Opdrachtgever: de wederpartij van Karlijn Tempelman

Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever (klant) en Karlijn Tempelman betreffende een overeengekomen dienstverlening.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Karlijn Tempelman en opdrachtgever, betreffende deelname of opdracht tot het houden van coaching, trainingen, workshops, instructie dan wel advisering in de meest ruime zin des woords waarop Karlijn Tempelman deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 Opdrachtgever verklaart zich bij het verlenen van een opdracht akkoord met deze voorwaarden. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing, indien is overeengekomen dat deze, met uitsluiting van de voorwaarden van Karlijn Tempelman, op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Karlijn Tempelman.

2.4 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Karlijn Tempelman Academie, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Intake gesprek: Gesprek waarin de leerdoelen van de training/coaching met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd. Indien dit gesprek deel uitmaakt van de training/coaching is aanwezigheid van dit gesprek een voorwaarde voor deelname en is het gesprek het startmoment van de training/coaching.

Annuleren: Het beëindigen van de opdracht voor coaching, training, workshop, instructie dan wel advisering of verplaatsen van het startmoment van de opdracht. 

Artikel 3: Offertes
3.1 De door Karlijn Tempelman gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 15 dagen, tenzij anders aangegeven of tenzij Karlijn Tempelman onverwijld na ontvangst hiervan te kennen geeft, dat er geen overeenkomst tot stand dient te komen, onder de voorwaarden als omschreven in de offerte. Alle offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, die door Karlijn Tempelman als juist worden aangemerkt.

3.2 De offerte omvat een gedetailleerde omschrijving van de te leveren diensten. Aan in de offerte beschreven resultaten als gevolg van de werkzaamheden, kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3 De in de offerte genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst tussen Karlijn Tempelman en de opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke opdrachtverlening door de opdrachtgever, die door Karlijn Tempelman wordt aanvaard en als zodanig schriftelijk of via e-mail door Karlijn Tempelman wordt bevestigd, dan wel door per e-mail verzonden of mondelinge opdracht van de opdrachtgever, die door Karlijn Tempelman wordt aanvaard en als zodanig schriftelijk of via e-mail wordt bevestigd.

4.2 Als tussen partijen overeenkomst is bereikt over de opdracht op offertebasis, zendt Karlijn Tempelman aan de opdrachtgever een opdrachtbevestiging.

4.3 Indien de overeenkomst bestaat uit meerdere onderdelen met elk een eigen starttijdstip, duur en prijs dan geldt de overeenkomst integraal voor alle onderdelen. Optionele data voor de uitvoering van de overeenkomst zijn definitief, tenzij de opdrachtgever anders vermeld in de bevestiging van de overeenkomst.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst en uitvoeringstermijn
5.1 Karlijn Tempelman zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Karlijn Tempelman zal te allen tijde, en onder alle omstandigheden, slechts een inspanningsverplichting rusten.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst is gewaarborgd, heeft Karlijn Tempelman het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die Karlijn Tempelman redelijkerwijze nodig heeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Karlijn Tempelman worden verstrekt. Indien de hierboven genoemde gegevens niet (tijdig) aan Karlijn Tempelman zijn verstrekt, heeft Karlijn Tempelman het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de, uit de vertraging voortvloeiende, (extra) kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 Karlijn Tempelman is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Karlijn Tempelman is uitgegaan van, door de opdrachtgever verstrekte, onjuiste en/of onvolledige gegevens of materialen, tenzij deze, onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5.5 De opdracht wordt uitgevoerd binnen de in overleg met de opdrachtgever in de overeenkomst vermelde (geschatte) termijn, tenzij zulks in redelijkheid niet is te realiseren.

5.6 Bij ziekte van Karlijn Tempelman wordt het werk of onderdelen daarvan alsnog later uitgevoerd op een gezamenlijk overeen te komen tijdstip. Opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op restitutie van de overeengekomen prijs van het werk of onderdelen daarvan. Eventueel gemaakte kosten voor accommodatie of anderszins kunnen door de opdrachtgever niet verhaald worden op Karlijn Tempelman.

5.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig regelen van accommodatie en overige aanvullende zaken zoals opgenomen in de overeenkomst. Het niet beschikbaar zijn hiervan kan leiden tot opzegging zoals beschreven in artikel 8.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst/(meer)kosten
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen en schriftelijk bevestigen.

6.2 Indien de partijen besluiten tot wijziging of aanvulling, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Karlijn Tempelman zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Karlijn Tempelman de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Karlijn Tempelman daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding betekent. Door Karlijn Tempelman worden geen meerkosten in rekening gebracht indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

6.4 Bij het voortijdig afbreken van een traject door de opdrachtgever/deelnemer worden de kosten van lopende onderdelen in rekening gebracht.

6.5 Indien in de overeenkomst een groepsgrootte is opgenomen behoudt Karlijn Tempelman zich het recht voor de overeengekomen vergoeding conform de overeenkomst, te herzien ingeval het werkelijk op de afspraak verschenen aantal deelnemers afwijkt van het aantal genoemd in de overeenkomst. In acht nemend dat er te allen tijde sprake zal zijn van een minimum.

6.6 De opdrachtgever kan een andere door opdrachtgever aangewezen deelnemer in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg met  Karlijn Tempelman aan een training laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan Karlijn Tempelman wordt medegedeeld. Voorwaarde voor de vervanging is dat het plannen van het intakegesprek nog mogelijk is, indien dit van toepassing is. Vervanging na de start van de training is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Karlijn Tempelman op grond van artikel 8.

Artikel 7: Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever voor coaching, training/scholing, workshop, instructie dan wel advisering heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor coaching, training/scholing, workshop, instructie dan wel advisering schriftelijk te annuleren.

7.2 Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de eerste dag kosteloos geschieden.

7.3 Bij annulering korter dan vier weken voor de eerste dag is de opdrachtgever verplicht 60% van het overeengekomen bedrag vermeld in de betreffende overeenkomst te vergoeden. Opzegging binnen 2 weken van de overeengekomen startdatum verplicht de opdrachtgever tot een betaling van 100% van de overeengekomen prijs.

7.4 In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Dit geldt voor alle betaalmethodes (betaling in een keer of betaling in termijnen) die zijn overeengekomen bij aanvang van de overeenkomst.

7.5 Na betaling krijg je toegang tot alle inhoud van de (online) coaching, workshop, training/scholing. Daarom is het herroepingsrecht niet van toepassing. Door je bestelling te plaatsen zie je af van het herroepingsrecht.

7.6 Als u koopt op afstand hebt u als consument een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Uw bedenktijd begint op de dag nadat u het product of de dienst bestelt. Doet u de aankoop als of namens een bedrijf dan is er geen wettelijke bedenktijd.

7.7 Voor consumenten geldt een bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktijd geldt ook indien de deelnemer de opleiding, masterclass, cursus of training boekt en het bedrijf of de werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

7.8 Het door de opdrachtgever uitstellen van de overeenkomst valt onder de definitie van opzegging. Dit staat los van met Karlijn Tempelman gemaakte afspraken om het werk op een later tijdstip uit te voeren.

Artikel 8: Annulering door Karlijn Tempelman
Karlijn Tempelman heeft het recht zonder opgave van redenen de coaching, training/scholing, workshop, instructie dan wel advisering te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Karlijn Tempelman betaalde bedrag.

Artikel 9: Geheimhouding
9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, zoals ook vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

9.2 Aan de opdracht zal door Karlijn Tempelman niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden, met uitzondering van overleg met de betrokken bedrijfsarts, indien sprake is van ziekte en/of verzuim.

Artikel 10: Honorarium
Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 11: Betaling
11.1 Karlijn Tempelman brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Karlijn Tempelman aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

11.2 De reis-en arrangements-/verblijfkosten alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan coaching, training, workshops, instructie dan wel advisering, zijn in het uurtarief en/of de trainingskosten niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

11.3 De reis-en verblijfskosten van Karlijn Tempelman ten behoeve van de werkzaamheden in het kader van de opdracht, worden zoveel mogelijk in de overeenkomst van Karlijn Tempelman opgenomen.

11.4 Karlijn Tempelman zal altijd voorafgaand aan het geven van de coaching, het intake gesprek, training, workshop, instructie dan wel advisering of onderzoek voorafgaand aan het verrichten van welke werkzaamheden dan ook, van opdrachtgever geheel of gedeeltelijke betaling van deze werkzaamheden kunnen eisen, daarin begrepen de reis-en verblijfkosten.

11.5 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Karlijn Tempelman steeds gerechtigd de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Karlijn Tempelman gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

11.6 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Karlijn Tempelman alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,- excl. BTW.

11.7 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Karlijn Tempelman onmiddellijk opeisbaar zijn.

11.8 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.9 Betalingen dienen te geschieden zonder enige korting en/of schuldvergelijking of verrekening.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding
Karlijn Tempelman heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan coaching, training, workshop, instructie dan wel advisering, te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 11. De vorderingen van Karlijn Tempelman op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

12.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst, aan Karlijn Tempelman ter kennis gekomen omstandigheden, Karlijn Tempelman goede grond geeft te vrezen, dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

12.2 Indien Karlijn Tempelman aan de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Karlijn Tempelman bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Eén en ander laat onverminderd het recht van Karlijn Tempelman om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13: Intellectueel eigendom
13.1 Het intellectueel eigendom op de door Karlijn Tempelman uitgegeven brochures, websites, social media, projectmateriaal, trainings- en scholingsmateriaal berust bij Karlijn Tempelman, tenzij anders op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Karlijn Tempelman zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

13.2 Het intellectueel eigendom op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Karlijn Tempelman, berust uitsluitend bij Karlijn Tempelman. Ook wanneer deze in opdracht van de opdrachtgever zijn ontwikkeld.

Artikel 14: Gebreken/Klachten
14.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever en/of deelnemer binnen veertien dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Karlijn Tempelman.

14.2 Indien een klacht gegrond is, zal Karlijn Tempelman de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever en/of deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever met opgaaf van redenen kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Karlijn Tempelman slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
15.1 Karlijn Tempelman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

15.2 Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie nimmer hoger dan in rekening is gebracht of indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van twee maanden.

15.3 Karlijn Tempelman is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

15.4 Karlijn Tempelman zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 16: Overmacht
16.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Karlijn Tempelman geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Karlijn Tempelman niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

16.2 Karlijn Tempelman heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Karlijn Tempelman haar verbintenis had moeten nakomen.

16.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Karlijn Tempelman opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Karlijn Tempelman niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

16.4 Indien Karlijn Tempelman bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen Karlijn Tempelman en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Karlijn Tempelman is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Karlijn Tempelman het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18: Wijziging van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

 

Karlijn Tempelman
+31(0)6-14395130
www.karlijntempelman.nl
www.karlijntempelman-academie.nl
info@karlijntempelman.nl
KvK 69098840